Binnen UvA minds worden alleen persoonsgegevens verwerkt die daadwerkelijk nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens worden beveiligd opgeslagen en UvA minds neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens op een veilige manier worden verwerkt. Bovendien bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk en hanteren, indien hier sprake van is, de bewaartermijnen die in wet- en regelgeving zijn opgenomen. Als er sprake is van een datalek wordt er via onze aandachtfunctionaris binnen 72 uur een melding gedaan bij het centrale aanmeldpunt van de UvA Holding. Vervolgens worden de verdere benodigde stappen gezet zoals die, volgens de wettelijke normen, in een protocol zijn vastgelegd.

Cliënten. UvA minds verwerkt persoonsgegevens van cliënten, waaronder gegevens over de gezondheid. Het gaat hierbij om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van (diagnostisch) onderzoek en behandeling. Gegevens over de diagnostiek en behandeling worden opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. Een cliëntdossier moet 15 jaar bewaard worden. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van een (diagnostisch) onderzoek of de behandeling of de administratie hiervan, hebben direct toegang tot die cliëntgegevens.

Uitwisselen gegevens. Om de zorg die wij leveren betaald te krijgen, moeten wij gegevens uitwisselen met uw gemeente of zorgverzekeraar. Voor de financiering van de zorg worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Heeft U er bezwaar tegen dat gegevens die te herleiden zijn tot een gestelde diagnosegroep of profiel worden gedeeld in het kader van financiering, dan kunt U dit bij uw behandelaar aangeven. Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, zoals andere betrokken hulpverleners, huisarts en school, vraagt UvA minds vooraf om uw toestemming. Alleen wanneer de wet ons daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties kunnen zonder toestemming gegevens met andere partijen gedeeld worden. Bij een uitzonderingssituatie kunt U bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij sprake is van (acute) onveiligheid en het vragen van toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is of niet kan worden afgewacht.

Wetenschappelijk onderzoek. UvA minds voert wetenschappelijk onderzoek uit om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. Geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, als U daar toestemming voor geeft. Wilt u niet dat gegevens van U of uw kind gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek? Geef dit dan aan bij de behandelaar.

Uw privacy rechten. Met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door UvA minds heeft U verschillende rechten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gaat het om: recht op inzage van de gegevens, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van verwerking (verwerken van minder gegevens, recht om bezwaar te maken tegen verwerking, recht op dataportabiliteit (overdragen van gegevens), recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden). Voor het cliëntdossier bestaat naast het recht op inzage ook het recht op afschrift en het recht op vernietiging.

Klachten. In onze klachtenregeling kunt U lezen wat U kunt doen als U niet tevreden bent of een klacht heeft over hoe er door UvA minds met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. De regeling is te raadplegen via onze website. Naast de mogelijkheden die genoemd staan in de klachtenregeling kunt U ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens. Heeft U vragen over hoe UvA minds omgaat met uw persoonsgegevens of wilt U gebruikmaken van één van uw rechten? Neem dan contact op met uw behandelaar, de Functionaris Gegevensbescherming (Dhr. S. Cozijnsen; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via de algemene contactgegevens van UvA minds. De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt de verzoeken. UvA minds B.V. is gevestigd op de Banstraat 29, 1071 JW, te Amsterdam.