Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe UvA minds omgaat met persoonsgegevens die zij via het internet verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan: een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat UvA minds om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Informatie: uitwisselen gegevens

Als zorgverlener zijn wij wettelijk verplicht om bij het uitwisselen van gegevens van uw zoon/dochter naar andere instanties het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Het BSN helpt daarbij. Het BSN van uw zoon/dochter wordt bij zijn/haar andere gegevens in onze administratie vermeld, zoals naam, adres en geboortedatum. Indien we niet op voorhand beschikken over uw BSN, dienen we het BSN te controleren door dit op te vragen bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z).

Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moeten u en uw zoon/dochter zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsdocument, indien aanwezig. Zo weet UvA minds zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie en mag UvA minds het BSN van uw zoon/dochter gebruiken bij het uitwisselen van zijn/haar gegevens naar derden. Voor meer informatie over BSN en legitimatie kunt u de website  www.infoBSNzorg.nl raadplegen.